ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัล

Gift Voucher แทนเงินสดสำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในบูธ (IT CITY, Advice, JIB) รางวัลละ 300 บาท จำนวน 100 รางวัล

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ มาแสดงพร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตัวเอง
  • โดยสามารถรับรางวัลได้ที่บริเวณจุดรับรางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันและเวลาจัดงาน Commart Work 2017 ในวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 ถึง 20.00 น. เท่านั้น หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Gift Voucher1. กมลฉัตร ขุนแก้ว
2. กรรณิการ์ ราชบัวศรี
3. กิตติภณ อ้นวงษา
4. กีรติ ชื่นมานพดล
5. ก้องพณิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
6. ก้องเกียรติ ทรัพย์ทวีวัง
7. คนึงนิจ นิลคำ
8. ชฎาพร บุญลักษณ์สกุล
9. ชนัชญ์พงศ์ ทองเฟื่อง
10. ชนิสร พูนแสง
11. ชัชวาลินทร์ เดชอิทธิรัตน์
12. ชัยณรงค์ ไชยาภัทร์
13. ชัยพร ตั่นวัฒนะ
14. ชินดนัย ไวโรจนกิจ
15. ฐานทัพ วิมานนท์
16. ณัชชา ศรีรัตนสมบุญ
17. ณัฎฐา นครังกุล
18. ณัฐชยาภรณ์ นพวงศ์
19. ณัฐดนัย ทาศรี
20. ณัฐพงศ์ อุดมรัตนะชัย
21. ณัฐวีร์ เที่ยงแก้ว
22. ณัฐสิมา ก้อพิทักษ์
23. ทิพามน จุลกระโทก
24. ธนดล พินิจกิ่งเพชร
25. ธนบูลย์ บุลบวรพงษ์สิริ
26. ธนัชชา แมนสุมิตร์ชัย
27. ธนากร เกรียงไกรกุล
28. ธัญวรัตน์ ดีศิริพรชัย
29. ธานี ทรงศิริเดช
30. ธีรภัทร์ เวธน์กุลพัฒน์
31. ธีรวัฒน์ ภูตลาดขาม
32. ธีระพันธ์ กิติธรรมาเสถียร
33. ธเนศ พรสุรศักดิ์สิทธิ์
34. นริศ อิทธิอาวัชกุล
35. นัจชลี ศรีมณีกาญจน์
36. นายคมสัน อมรรัตน์มงคล
37. นายชัยทัต โสพระขรรค์
38. นิพิฐพนธ์ ปลีศิริ
39. นิพิฐพนธ์ โห่ศิริ
40. บงกชกร ชอบดี
41. ปฏิภาณ ปิติคุณธรรม
42. ประชา สุนทรจิตตานนท์
43. ปรเมษฐ์ วงศ์ชนะ
44. พงศ์ภัค เจียงไพศาลกุล
45. พิเชษฐ ขวานทอง
46. พีรนิธิ พุ่มบ้านเซ่า
47. พีระพงษ์ เลิศไกร
48. พีระวัฒน์ โรจน์วุฒิมงคล
49. ภัทรพล ฤกษะสุต
50. ภาคภูมิ แซ่ตั้ง
51. มณีพันธุ์ บุญมาสุวราญ
52. มัญชุฬี มัชฌิกะ
53. รัฐพล ศรีเจริญ
54. รัตติยา วารุณี
55. วรท ดาราสม
56. วรัมพร ฉันทไกรวัฒน์
57. วริชัย แสงมะณี
58. วัชระ กันฑเกตุ
59. วิชิต วิกัยวัฒน
60. วิภา ธิติคุณากร
61. วิภาดา งามวงษ์
62. วิษณุ ครุฑวิชิต
63. วีรกิตติ์ หิรัญรุ่งธนากิตติ์
64. วีรภัทร ศุภวิทยา
65. วีระยุทธ ดวงดี
66. ศรัญญา ลุนพิลา
67. ศิริชัย ปิยะพิเชษฐกุล
68. ศิริรัตน์ แขกสูงเนิน
69. ศิริวิมล หิรัญพงษ์
70. ศุภโชค กู้เกียรติ
71. สมฤดี ไทยนันทน์
72. สมหมาย เลิศอุฬาร
73. สิราวรรณ จึงศิริ
74. สุธีกร สุรฤทธิ์เดชาชัย
75. สุนันท์ บัวแก้ว
76. สุภาพร ซ่อนกลิ่น
77. สุมิตร เจริญพรปิติ
78. สุรสิทธิ์ ทองจินทรัพย์
79. สุรีวรรณ สุนันท์ภาณุจรัญ
80. สุเมธ ทวีชาตกุล
81. หริพันธ์ วงษ์สุวรรณ
82. อนันต์ เจริญผล
83. อรพิชชา แสงสงคราม
84. อรพิน แขรัตนะ
85. อรรณพ ธนพัฒน์ธนากร
86. อรสา ตั้งจิตต์ตรีพร
87. อริยะ ชัยศิริพานิช
88. ออตซอน อักษรณรงค์
89. อัครพล พิพัฒน์วรภูมิ
90. อัควิชญ์ คูรูชิม่า
91. อิทธิพัทธ์ วิบูลย์โชติ
92. อินทัช เลิศพนมวรรณ
93. อิสรา อิสไมล์กูล
94. เกรียงไกร วิทยาสรรเพชร
95. เพทาย บรรจง
96. เมระกาญจน์ บูรณ์ชัยวัฒน์
97. เรวดี พีรพัฒนานนท์
98. แวร ถนัดสร้าง
99. โอภาส เรืองด้วยธรรม
100. ไพศาล วงศ์วิโรจน์ธนา