CPCU Null จากจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Open Hackathon 2017

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บมจ. เออาร์ไอพี ผ้ผูลิตสื่อ COMTODAY และผู้จัดงาน COMMART ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Thailand Open Hackathon 2017  เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ที่สามารถแก้โจทย์เขียนโปรแกรมเกี่ยวกบั Big Data ณ สถานที่เดียวกัน ในเวลาที่กำหนดแบบ มาราธอนตงั้แตเช้าจนค่ำ ที่ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้ทีมผู้ชนะทั้ง 5 ทีม มีดังนี้

ทีมผู้ชนะ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม CPCU Null จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมผ้ชูนะ รางวลัที่ 2 ได้แก่ ทีม SIIT Dream Team จาก สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ทีมผู้ชนะ รางวลัที่ 3 ได้แก่ ทีม Really จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทีมผู้ชนะ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม CSCU HOLY BEAR PAW จาก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมผู้ชนะ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม อะไรครับเนี่ย อ่านไม่ออก จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ร่วมเป็นสว่นหนงึ่ในการสนบัสนนุให้ต้นกล้าดิจิทลัเหลา่นี้ เติบโตส่กูารเป็นมืออาชีพด้านดิจิทลัในอนาคต พร้อมขึน้ทอล์กพิเศษบนเวที ในหวัข้อ “จากต้นกล้าดิจิทลั ส่มูืออาชีพแห่ง อนาคต” เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจแก่เหลา่บรรดานกัศกึษาที่เข้าร่วมการแข่งขนั ซงึ่ทีมผ้ชูนะได้รับทนุการศกึษาและของรางวัลอีกมากมาย

 

Comments

comments

© Copyright 2015 . Commart Thailand by ARIP
สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARIP เป็นลายลักษณ์อักษร ARIP และโลโก้ ARIP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited