Download Manual Commart 2020 สำหรับผู้ออกบูธ

ดาวน์โหลดคู่มืองาน Commart สำหรับ Exhibitor

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดแสดงงาน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Manual Commart 2020 – ส่วนที่ 1 

 

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มบริการสำหรับผู้เช่าพื้นที่

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Manual Commart 2020 – ส่วนที่ 2